Výruby drevín a štiepkovanie

Na základe príslušných povolení realizujeme výruby drevín náletových, inváznych, poškodených, ohrozujúcich bezpečnosť ľudí a majetku, chorých

 • na väčších plochách
 • na ruderálnych plochách
 • na poľnohospodársky nevyužívaných plochách
 • v parkoch
 • na obecných pozemkoch
 • v areáloch poľnohospodárskych družstiev a priemyselných areáloch
 • na súkromných pozemkoch
 • pri cestách
 • pri vodných tokoch a vodných plochách
 • na športoviskách a futbalových ihriskách
 • na cintorínoch - s využitím horolezeckej arboristickej techniky
 • na ťažko prístupných miestach - s využitím vysokozdvižnej plošiny
 • V našich možnostiach je vyťaženú hmotu spracovať na štiepku. S objednávateľom služby je možná dohoda, že cena služby môže byť recipročne ponížená o cenu vyťaženej drevnej hmoty.


  Obrázok Obrázok
  Obrázok